Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Catom Groep

Artikel 1 – Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (“voorwaarden”) wordt verstaan onder:
• “Verkoper”: de besloten vennootschap Catom Enterprises B.V., gevestigd te Breda, en/of een Groepsmaatschappij;
• “Groepsmaatschappij”: een vennootschap waarin Catom Enterprises B.V. direct of indirect voor ten minste 50% van het stemgerechtigde kapitaal deelneemt (waaronder maar niet beperkt tot de volgende besloten vennootschappen: Catom Logistics B.V., gevestigd te Breda, Catom Distribution B.V., gevestigd te Breda, FuelPlaza B.V., gevestigd te Breda, Dutch Oil B.V., gevestigd te Breda, Oliecentrale Nederland B.V., gevestigd te Arnhem, OK West B.V., gevestigd te Breda, en Bec ’t Gooi B.V., gevestigd te Hilversum), met uitzondering van de besloten vennootschap Shoppoint B.V., gevestigd te Breda;
• “Koper”: de Persoon met wie Verkoper een Overeenkomst heeft gesloten of met wie Verkoper ter zake in onderhandeling is;
• “Partijen”: Verkoper en Koper;
• “Overeenkomst”: elke overeenkomst tussen Partijen strekkende tot het leveren dan wel ter beschikking stellen van zaken door Verkoper aan Koper en/of het verlenen van diensten door Verkoper aan Koper en/of het verrichten van enige andere prestatie door Verkoper ten behoeve van Koper, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van Verkoper daaronder begrepen;
• “Producten”: alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
• “Persoon”: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het
desbetreffende geval.
2.3 Door Koper gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht het moment waarop hiernaar wordt verwezen.
2.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Verkoper, maar ook ten behoeve van: haar directe en indirecte
bestuurders en aandeelhouders; alle Personen die voor Verkoper werkzaam zijn; alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door
Verkoper zijn ingeschakeld; en alle Personen voor wier handelen of nalaten Verkoper aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.5 Ingeval op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om welke reden dan ook, wordt aan
deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan
worden gedaan. De eventuele nietigheid van een deel van een Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de
Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.
2.6 Indien Verkoper uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie of in een bepaald geval jegens Koper geen beroep
doet op enige bepaling van deze voorwaarden, verwerkt Verkoper daardoor niet het recht om in een later stadium of in een toekomstig geval alsnog
een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere bepalingen van deze voorwaarden te doen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle door Verkoper verstrekte inlichtingen en specificaties gelden steeds bij benadering. Afwijkingen tot 10% zijn zonder meer toegestaan.
3.2. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht haar aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
3.3. Een aanvaarding door Koper die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Verkoper, geldt steeds als een verwerping
van dit aanbod en als een nieuw aanbod van Koper. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na schriftelijke
aanvaarding door Verkoper.
3.4. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a) 5 werkdagen zijn verstreken nadat Verkoper de aanvaarding door Koper heeft
ontvangen en Verkoper haar aanbod gedurende deze periode niet heeft herroepen, dan wel (b) Verkoper de Overeenkomst schriftelijk bevestigt, dan
wel (c) Verkoper een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
3.5. Een Overeenkomst die namens Verkoper wordt aangegaan door een vertegenwoordiger of een andere tussenpersoon, bindt Verkoper
uitsluitend nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.6. Indien Verkoper een Overeenkomst sluit met twee of meer Personen, zijn deze elk hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming
van alle verbintenissen van Koper uit de Overeenkomst.
3.7. Verkoper is te allen tijde gerechtigd door een schriftelijke kennisgeving aan Koper haar rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te
dragen aan een (andere) Groepsmaatschappij of aan een derde.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 De prijzen van Verkoper zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen,
loon, belastingen, rechten, heffingen, lasten en vrachten en alle andere kostprijsbepalende factoren in binnen- en buitenland. Indien in deze factoren
na het sluiten van de Overeenkomst een wijziging optreedt zonder dat Verkoper daarop in redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft Verkoper het
recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Koper door te berekenen, ongeacht of de wijziging te voorzien was ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst.
4.2 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Verkoper opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en overige heffingen van
overheidswege.
4.3 Een BTW- en/of accijnsvrije levering door Verkoper geschiedt uitsluitend op verzoek van Koper en is geheel voor diens risico. Koper is er zelf
volledig verantwoordelijk voor dat hij over de vereiste vergunningen beschikt. Wanneer Koper niet, niet tijdig of niet meer over deze vergunningen
beschikt, zal dit geen aanleiding kunnen geven tot enige actie tegen Verkoper. Koper dient Verkoper volledig te vrijwaren tegen een (na)heffing van
BTW en/of accijns ter zake van de levering. Koper dient de redelijke kosten van verweer tegen een dergelijke (na)heffing aan Verkoper te vergoeden.

Artikel 5 – Conformiteit, levertijden en levering

5.1 De conformiteit van de Producten wordt uitsluitend beoordeeld aan de hand van de wet- en regelgeving die in Nederland van kracht is op het
moment van de aflevering.
5.2 Verkoper staat er niet voor in dat de Producten onder alle omstandigheden bruikbaar zijn. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is
overeengekomen, mag Koper verwachten dat de Producten de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een bijzonder gebruik.
5.3 De door Verkoper opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van
overschrijding van de opgegeven levertijd dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een redelijke termijn voor levering wordt
gesteld.
2
5.4 Voor de levertijd als omschreven in artikel 5.7 geldt steeds het voorbehoud van een ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening,
ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van Verkoper, zodanig dat Verkoper in staat is de levertijd aan te houden.
5.5 Overschrijding van de levertijd als omschreven in artikel 5.7 geeft Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Koper aantoont dat
tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen vijf dagen na het
verstrijken van de levertijd plaats te vinden.
5.6 Overschrijding van de levertijd als omschreven in artikel 5.7 geeft koper nimmer het recht schadevergoeding te vorderen, noch enige uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.
5.7 In de artikelen 5.4, 5.5 en 5.6 wordt onder levertijd verstaan: de termijn die Koper bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft
gesteld dan wel de overeengekomen levertijd, indien schriftelijk uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.
5.8 Levering vindt plaats af opslagplaats (“Ex Works”, conform de Incoterms 2000), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.9 Het risico gaat over op Koper op het moment dat Verkoper de Producten aan Koper ter beschikking stelt. Het risico van opslag, laden, transport
en lossen is steeds voor Koper.
5.10 Het bepaalde in artikel 5.9 geldt ook indien de Overeenkomst tevens het transport van de Producten door of vanwege Verkoper omvat. In dit
geval is de keuze van het vervoermiddel en de route steeds aan Verkoper. De eventuele vervoersplicht van Verkoper strekt zich niet verder uit dan tot
de plaats die voor het door Verkoper gekozen vervoermiddel nog redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport heeft Koper zorg te dragen.
5.11 Verkoper is nimmer verplicht de Producten te verzekeren. Verkoper is wel bevoegd de Producten zonder voorafgaande mededeling aan Koper
te verzekeren. De kosten van de eventuele verzekering worden tegen marktconforme tarieven aan Koper doorbelast.
5.12 Verkoper is steeds bevoegd, doch nimmer verplicht, een verkochte of afgeroepen partij of hoeveelheid Producten in gedeelten te leveren en elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.13 Koper is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen. De verplichting tot inontvangstneming bestaat in: a)
het verrichten van alle handelingen die redelijkerwijs van Koper kunnen worden verwacht teneinde Verkoper in staat te stellen tot aflevering,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot lossing in een daartoe voor de Producten geschikte installatie; en b) het tot zich nemen van de Producten.
Indien de inontvangstneming niet plaatsvindt binnen 0,5 uur nadat de Producten ter beschikking van Koper zijn gesteld respectievelijk – indien de
Overeenkomst tevens het transport van de Producten door of vanwege Verkoper omvat – onmiddellijk nadat de Producten zijn aangeboden op het
overeengekomen afleveradres dan wel, indien dit afleveradres redelijkerwijs niet bereikbaar is, de plaats die nog wel redelijkerwijs bereikbaar is, is
Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Verkoper onverminderd haar overige rechten, waaronder maar niet beperkt tot haar recht om de
Overeenkomst te ontbinden, bevoegd Koper aan te spreken tot vergoeding van elk uur “overtime”, een gedeelte van een uur daaronder begrepen, en
alle andere kosten en schade die een gevolg zijn van zijn tekortkoming.
5.14 Maten en gewichten zullen bindend volgens de bij de verkoper gebruikelijke methode (waaronder betreffende temperatuur) worden vastgesteld.
In andere gevallen zijn de maten en gewichten die de afleverende installatie aangeeft, maatgevend. Koper is gerechtigd zich bij deze vaststelling te
doen vertegenwoordigen en de Producten voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.
5.15 Aanduidingen van Koper met betrekking tot de maximale inhoud van – en het vloeistofpeil in – zijn tanks, alsmede de aard van de daarin
aanwezige zaken, worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van Koper. Ook de
eventuele schade, waaronder maar niet beperkt tot milieu- en opruimschade, en het verloren gaan van afgeleverde Producten, ontstaan door het
overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken, peilschaal of
overvulbeveiliging, komt voor rekening van Koper.
5.16 Indien bij de aflevering van de Producten op verzoek van Koper wordt afgeweken van de volgens Verkoper te hanteren pompsnelheid, komt alle
daardoor veroorzaakte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade geleden door derden en “demurrage”, voor rekening van Koper.
5.17 Indien bij de levering gebruik wordt gemaakt van een bunkerboot, is Koper verantwoordelijk voor de navigatie van het aldus gekoppelde
samenstel door de gezagvoerder van het in opdracht van Koper te bunkeren schip.

Artikel 6 – Monstername

6. Representatief zijn slechts de monsters die zijn genomen door Verkoper en waarvoor is getekend door Koper en Verkoper.

Artikel 7 – Emballage

7.1 Emballage is in de prijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Emballage die niet in de prijs is begrepen, wordt in bruikleen verstrekt en blijft derhalve eigendom van Verkoper.
7.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal Koper de niet in de prijs begrepen emballage zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat franco aan
Verkoper retourneren op een door Verkoper op te geven adres. Bij gebreke hiervan moet Koper aan Verkoper de kostprijs van nieuwe vervangende
emballage vergoeden en is Koper aansprakelijk voor alle boetes en heffingen die aan Verkoper worden opgelegd in verband met het niet retourneren
van emballage.

Artikel 8 – Merk

8.1 Bij doorverkoop/doorlevering zal Koper de Producten uitsluitend onder het door Verkoper gebruikte merk in het verkeer brengen. Door middel
van een kettingbeding zal Koper bedingen dat ook zijn afnemer en diens afnemers de Producten uitsluitend onder het hier bedoelde merk zullen
doorverkopen.
8.2 Koper verklaart op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op het door Verkoper gebruikte merk, noch direct noch indirect, en Verkoper
onverwijld op de hoogte te zullen stellen van enige merkinbreuk door een derde.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde Producten totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom
geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Verkoper tegen Koper heeft of zal verkrijgen.
9.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van
Verkoper te bewaren. Koper is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Verkoper aan haar ter inzage te geven. Alle
aanspraken die Koper uit hoofde van de genoemde verzekering jegens verzekeraars mocht verkrijgen, zullen, zodra Verkoper te kennen geeft dit te
wensen, door Koper op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan Verkoper worden verpand tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn
verplichtingen tegen Verkoper uit welken hoofde ook.
9.3 Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan, mag hij de Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht
daarop verlenen. Het is Koper wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten in het kader van de normale uitoefening van
zijn bedrijf aan derden door te verkopen en over te dragen. Bij doorverkoop is Koper verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van
het bepaalde in dit artikel. Koper verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet te cederen of te verpanden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Koper verbindt zich er ook toe de vorderingen tegen zijn afnemers op eerste verzoek van
Verkoper op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan Verkoper te verpanden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen
3
tegen Verkoper uit welken hoofde ook. Koper verbindt zich er verder toe op eerste verzoek van Verkoper opgave te doen van de namen en adressen
van zijn afnemers en van de exacte rechten die hij tegenover zijn afnemers heeft verkregen.
9.4 Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis of indien Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Koper hierin tekort zal schieten,
is Verkoper onverminderd haar overige rechten bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Koper zal Verkoper
hiertoe toegang verschaffen tot de ruimten waar de Producten zich bevinden en ook overigens alle medewerking verlenen. Na terugneming van de
Producten zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op
de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Verkoper.
9.5 Koper doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de Producten en zal geen beslag doen leggen op de
Producten.
9.6 Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte Producten verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de
eigendom dan hiervoor is bepaald, geldt tussen Partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Verkoper te zijn
bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet vast te stellen is om welke verdergaande regels het gaat, het hiervoor bepaalde blijft gelden.
9.7 Voor elke schending van een verplichting die voor hem uit dit artikel voortvloeit, is Koper aan Verkoper een onmiddellijke opeisbare boete
verschuldigd van 25% van het bedrag van de vorderingen van Verkoper, vermeerderd met een boete van 5% van het bedrag van de vorderingen van
Verkoper voor elke dag dat de schending voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Het recht op
boetes en schadevergoeding laat de overige rechten van Verkoper onverlet.

Artikel 10 – Onderzoek en klachten

10.1 Koper is verplicht om onmiddellijk bij aflevering van de Producten nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of de Producten in alle
opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden, meer in het bijzonder:
-of de juiste Producten zijn geleverd;
-of de afgeleverde Producten voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden voor een normaal gebruik;
-of de afgeleverde Producten wat hun kwantiteit betreft (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen Partijen ter zake zijn
overeengekomen.
10.2 De door of namens Koper of de vervoerder ondertekende ontvangstbevestiging of vrachtbrief geldt als dwingend bewijs van de verzending van
de daarin vermelde kwantiteit van de Producten.
10.3 Klachten dienen binnen 8 dagen na aflevering aan Verkoper te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken.
Mondelinge klachten dienen onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd.
10.4 In geval van overschrijding van de genoemde klachttermijn kan Koper zich er niet meer op beroepen dat de Producten niet aan de
Overeenkomst beantwoorden.
10.5 Klachten over facturen van Verkoper dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd
aan Verkoper te worden gemeld.
10.6 Klachten ter zake van geringe, in de handel en de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, gewicht,
hoeveelheid en dergelijke zijn niet-ontvankelijk.
10.7 Koper zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien Koper geen medewerking verleent of onderzoek
anderszins niet of niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de Producten een bewerking hebben ondergaan, is zijn klacht niet-ontvankelijk.
10.8 In geval van een klacht mag bewerking van de Producten uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
10.9 De vaststelling van een gebrek aan een gedeelte van de afgeleverde Producten geeft Koper niet het recht alle afgeleverde Producten te
weigeren.
10.10 Indien de klacht van Koper, mede gelet op het in dit artikel bepaalde, gegrond is, zal Verkoper na overleg met Koper zorg dragen voor
aflevering van de ontbrekende Producten, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten dan wel aanpassing van de prijs. Gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, vermindering van de prijs daaronder begrepen, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van Verkoper.
10.11 Koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten te zorgen. Het staat Koper niet vrij de
Producten te retourneren voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Slaat Verkoper de geretourneerde Producten op of trekt hij zich die
Producten op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Koper. Uit deze maatregelen kan nooit een goedkeuring of
aanvaarding van de retournering worden afgeleid.
10.12 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn
gemaakt.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen te geschieden ten kantore van Verkoper of op een door
Verkoper aan te wijzen rekening, zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofde ook.
11.2 Koper is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
11.3 Indien Koper ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk en geheel opeisbaar.
11.4 Tijdens zijn verzuim is Koper over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1½% per maand of gedeelte van een maand
verschuldigd.
11.5 Bij buitengerechtelijke invordering is Koper, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Verkoper gemaakte incassokosten
verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250.
11.6 De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal voor rekening van Koper zijn indien deze geheel
of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
11.7 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Verkoper, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst
kan worden gedaan, zal Koper een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doen dan wel genoegzame zekerheid stellen voor de nakoming van zijn
verbintenis. Koper zal onder meer, maar niet uitsluitend, tot zekerheidstelling verplicht zijn indien hij per debitcard of creditcard betaalt en er
onvoldoende saldo blijkt te zijn voor volledige betaling.
11.8 Tot het moment dat Koper al zijn verplichtingen uit welken hoofde ook jegens Verkoper integraal is nagekomen, is Verkoper jegens een ieder
gerechtigd voor rekening en risico van Koper zaken, documenten en gelden terug te houden. Alle zaken, documenten en gelden die Verkoper uit
wel¬ken hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken hem tot onderpand van alle vorderingen die hij ten las¬te van Koper heeft of zal
verkrijgen. Tot de hier bedoelde zaken behoren onder meer, maar niet uitsluitend, vervoermiddelen waarin brandstof is getankt.
11.9 In geval van koop op afroep is Koper, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim indien een halfjaar na de opdracht nog geen algehele
afroep is gevolgd. Verkoper is in dit geval bevoegd vooruitbetaling te verlangen van alle nog te leveren Producten dan wel door middel van een
schriftelijke kennisgeving over te gaan tot gehele of gedeeltelijke buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst, een en ander onverminderd de
overige rechten van Verkoper, waaronder maar niet beperkt tot haar recht op schadevergoeding.
4

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1 Onverminderd haar overige rechten is Verkoper bevoegd haar verbintenis op te schorten dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden
indien: (a) Koper een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en/of (b) Verkoper goede
grond heeft om te vrezen dat Koper in de nakoming van zijn verbintenis zal tekortschieten; en/of (c) Koper in staat van faillissement is verklaard, zijn
faillissement is aangevraagd, aan Koper, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien
van Koper de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan, het bedrijf van Koper
wordt geliquideerd of op zaken van Koper executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de
beslaglegging is opgeheven, of indien het bedrijf van Koper op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen.
12.2 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Verkoper is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al
haar vorderingen op Koper onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt hier verstaan: elke niet aan Verkopers schuld in subjectieve zin te wijten
omstandigheid die maakt dat het voor Verkoper onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of
verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds was te voorzien.
13.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder meer, maar niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, vandalisme, relletjes, oproer of opstootjes, (dreiging van) terroristische acties, stakingen, protestacties, blokkade, in- en
uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij Verkoper of toeleveranciers van Verkoper door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en
stormschade, overlast door weersomstandigheden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sneeuw, hagel en ijzel), overstromingen, aardbevingen of
andere (natuur)rampen, verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot,
vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van Verkoper of in toeleveringsbedrijven van Verkoper, alsmede een zodanige schaarste – al of niet
als gevolg van prijsstijgingen – van de Producten, dat in alle redelijkheid van Verkoper niet verlangd kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te
leveren.
13.3 In geval van overmacht is Verkoper bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Koper geen
nakoming of schadevergoeding vorderen.
13.4 Indien Verkoper gebruik maakt van haar bevoegdheid tot opschorting, is Koper niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Koper
aantoont dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen
vijf dagen na het beroep van Verkoper op opschorting plaats te vinden.
13.5 Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Verkoper haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht
gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
13.6 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van Verkoper voor
schade die door Koper en/of derden wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van Verkoper door Koper de volgende regeling.
14.2 Behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is de totale aansprakelijkheid van
Verkoper uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van de schade die Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzag als
mogelijk gevolg van het tot vergoeding verplichtende handelen of nalaten met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde van de levering of
prestatie, of het relevante gedeelte daarvan, die de vordering van Koper en/of derden tot gevolg heeft gehad.
14.3 Verkoper is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken als omschreven in de polisvoorwaarden van haar
aansprakelijkheidsverzekering. Verkoper is dus onder meer niet aansprakelijk voor – en Koper dient zich te verzekeren tegen – gevolgschade,
bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Koper, verlies van
klanten, verminderde goodwill en reputatieschade.
14.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Verkoper voor Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze
derden jegens Verkoper.
14.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van een Overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.6 Koper is en blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en veiligheid van de eigen installaties, mechanismen en
zaken.
14.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect het gevolg is van, of die direct dan wel indirect verband houdt met, het
gebruik van alternatieve dan wel biologische brandstoffen, ongeacht of er sprake is van een toevoeging van dergelijke brandstoffen dan wel van
levering van pure biologische brandstoffen.
14.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat
Koper bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Verkoper meldt.
14.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn
gemaakt.
14.10 Koper dient Verkoper te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Verkoper zou kunnen rusten met betrekking tot
door Verkoper geleverde of te leveren Producten. Koper dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan Verkoper te
vergoeden.
14.11 Verkoper zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en Koper zal niet verplicht zijn Verkoper te vrijwaren, voor zover
de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende
ondergeschikten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag.
15.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar
aanleiding van of in verband met een Overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank
Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (korte gedingen en andere voorlopige maatregelen),
onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.